1 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Titel Wokół historii i polityki. Studia z dziejów XIX i XX wieku dedykowane profesorowi Wojciechowi Wrzesińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
Herausgeber Stanisław Ciesielski / Teresa Kulak / Krzysztof Ruchniewicz / Jakub Tyszkiewicz
Erschienen Toruń : Marszałek 2004
Umfang 978 s., il., mp.
ISBN 83-7322-906-X
Systematik 01.03 - Allgemeines :: Sammelwerke
Personenschlagwort Wrzesiński, Wojciech (1934-2013)
Enthält 13-18: Teresa Kulak: Profesor Wojciech Wrzesiński - uczony, wychowawca, przyjaciel. –  21-31: Stanisław Achremczyk: Olsztyn akademicki. –  33-43: Arkadiusz Adamczyk: Problem niemiecki w myśli politycznej i publicystyce "londyńskich piłsudczyków" w latach 1944-1946. –  45-59: "Środowisko zasługujące na specjalną uwagę". Narodowcy na Dolnym Śląsku w aktach operacyjnych Urzędu Bezpieczeństwa. –  61-69: Włodzimierz Borodziej: Przyczynek do stosunków PRL-RFN w końcowej fazie ich istnienia: umowa o współpracy Wrocławia i Wiesbaden w 1988 r.. –  61-69: Włodzimierz Bonusiak: Polska i Ukraina w dobie transformacji ustrojowej. –  83-98: Jerzy Brzeziński: O cnotach uniwersyteckich. –  99-113: Andrzej Jan Chodubski: Elity polonijne wobec kształtującego się systemu globalnego. –  115-127: Stanisław Ciesielski: Z Wołynia do Polski. Przesiedlenie ludności polskiej w latach 1944-1947. –  129-135: Edward Czapiewski: Monarchiści wileńscy w świetle tajnych informacji Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Wojewódzkiego w Wilnie w latach 1926-1927. –  137-144: Stanisław Dąbrowski: PSL "Solidarność" 1989-1991. Przyczynek do dziejów ruchu ludowego w okresie politycznego przełomu. –  155-163: Jerzy Eisler: "Kuroński Zalew", czyli biogramy z historii najnowszej Polski w peerelowskich encyklopediach. –  165-171: Janusz Faryś: Poglądy polityczne "Gazety Polskiej" w 1919 r.. –  185-191: Adam Galos: Chwała oręża. Polityczne aspekty tradycji bitew. –  201-213: Konrad Gizbert-Studnicki: O granicach nauk społecznych. –  215-221: Tomasz Głowiński: "Unseren Kontinent Judenfrei zu machen". Nazistowski projekt międzynarodowego kongresu antyżydowskiego w Krakowie latem 1944 r.. –  223-229: Bogdan Grzeloński: Korpus dyplomatyczny w Moskwie w latach 1927-1928 w świetle raportu Poselstwa Polskiego. –  231-242: Przemysław Hauser: Niezależna Socjaldemokratyczna Partia Niemiec wobec sprawy polskiej w okresie od października do grudnia 1918 r.. –  253-261: Jerzy Holzer: "Solidarność" i radzieccy dysydenci. –  263-269: Bogdan Horbal: Ukraińcy a sprawa łemkowska (1914-1919). –  271-279: Grzegorz Hryciuk: Przesiedlenia ludności ukraińskiej, białoruskiej, rosyjskiej i rusińskiej z Generalnego Gubernatorstwa do radzieckiej strefy interesów w 1940 r.. –  281-290: Mikołaj Iwanow: Armia Krajowa na Kresach Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej a Holocaust. –  291-296: Urszula Jakubowska: Nieznane karty z historii Lwowa przełomu XIX i XX wieku. –  297-302: Janusz Jasiński: Losy spuścizny literackiej Michała Kajki. –  303-310: Paweł Jaworski: Sprawa uwolnienia gen. Stefana Grota-Roweckiego w świetle akt Special Operations Executive. –  311-325: Urszula Kalembka / Sławomir Kalembka: Ankieta sofijska z 1915 r. - nieco zapomniany epizod stosunków bułgarsko-polskich. –  327-333: Łukasz Kamiński: Mniejszość polska w CSRS w 1968 r. w oczach władz PRL. –  335-346: Elżbieta Kaszuba: Józef Piłsudski w propagandzie obozu rządzącego w Polsce (1926-1935). –  347-366: Daniel Kawa: Polska dyskusja wokół Centrum przeciw Wypędzeniom. –  367-379: Krzysztof Kawalec: Czy narodziny narodu? Śląski ruch separatystyczny: racje, szanse, propaganda. –  381-392: Jan Kęsik: Powojenne migracje ludności ziemi namysłowskiej w latach 1945-1948. –  393-400: Feliks Kiryk: O tożsamość europejską Śląska na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych. –  401-421: Michał Klimecki: Radziecka republika w Galicji. Epizod z 1920 r.. –  423-430: Mieczysław Klimowicz: "Żołnierz powinien mieć minę marsową czyli ironiczną" - wspomnienie z roku służby w podchorążówce piechoty przy 24. pp. w Łucku (wrzesień 1938 - wrzesień 1939). –  431-436: Aleksandra Kosicka-Pajewska / Janusz Pajewski: Polacy i Rosjanie - zagdanienie rusofilstwa. –  437-448: Antoni Kuczyński: "Zwróć go przygnębionemu nieszczęściem ojcu...", czyli o staraniach o łagodniejszy wymiar kary dla Bronisława Piłsudskiego. –  449-461: Marcin Kula: Historyczne treści w historycznym referendum. –  463-473: Teresa Kulak: Problem nauczania historii regionalnej i lokalnej w szkołach średnich w świetle obrad Powszechnych Zjazdów Historyków Polskich w latach 1925-1935. –  475-481: John Kulczycki: Polish communists and national self-determination after World War II. –  483-488: Zbigniew Kwaśny: Z dziejów rzemiosła i handlu w Nysie na początku XIX wieku. –  489-492: Jan Lewandowski: Czy w XIX wieku istniała Europa Środkowo-Wschodnia?. –  493-500: Michał Lis: Mecenas Paweł Kwoczek - przedstawiciel młodych liderów społeczności polskiej Śląska Opolskiego doby hitlerowskiej. –  501-503: Czesław Madajczyk: Himmlerowski projekt czystki etnicznej w Europie Wschodniej - Generalplan Ost. –  505-512: Piotr Madajczyk: Własność a przymusowe przesiedlenia. –  513-523: Tadeusz Marczak: Stefan Buszczyński [1821-1892] i jego wizja Europy. –  525-533: Adam Marszałek / Joanna Marszałek-Kawa: Polska Stacja Naukowa w Paryżu (1893-1993). –  535-545: Wojciech Materski: Przedstawicielsto PKWN w Moskwie. –  547-556: Józef Miąso: Gimnazjum Realne w Warszawie (1841-1862). –  557-562: Krzysztof Mikulski: Jerzy Fryderyk Steiner (1704-1766) - szkic do portretu artysty. –  563-575: Jan Molenda: Działalność Juliusza Poniatowskiego w Ruchu Międzymorza (1945-1952). –  577-584: Marian Mroczko: Stanisław Kozicki wobec wzrostu zagrożenia niemieckiego w latach 1933-1939. –  585-594: Daria Nałęcz: Archiwa polskie na przełomie wieków. –  595-600: Karol Olejnik: Badania nad terroryzmem jako nowe wyzwanie dla historyków. –  601-611: Marek Ordyłowski / Leonard Szymański: Kadry - "oko, ucho i ręka" władzy ludowej w sporcie polskim 1945-1989. –  613-614: Hubert Orłowski: Warmińskie modlitewniki. Opowieść rodzinna. –  615-624: Czesław Osękowski: Społeczeństwo ziemi lubuskiej wobec problemu niemieckiego w dekadzie lat sześćdziesiątych XX wieku. –  625-629: Grażyna Pańko: O tych, którym na porozumieniu Polaków i Czechów w okresie międzywojennym zależało. –  631-645: Bronisław Pasierb: Wokół "tajnych protokołów" radzieckiej dyplomacji 1939 r.. –  647-656: Jacek Piotrowski: Przyczynek do dziejów Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza. –  657-671: Paweł Piotrowski: Władza wobec Kościoła dolnośląskiego w okresie stanu wojennego. –  673-687: Wojciech Polak: Grudziądzki czerwiec 1976 r. w świetle dokumentów Służby Bezpieczeństwa. –  689-696: Tadeusz Radzik: Kształtowanie się polskiej służby dyplomatycznej i konsularnej w USA po I wojnie światowej. –  725-736: Wanda Krystyna Roman: Od okupacji do aneksji. Działania radzieckie na wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej jesienią 1939 r. w świetle międzynarodowego prawa wojennego. –  737-746: Krzysztof Ruchniewicz: Polacy w RFN w latach pięćdziesiątych XX wieku. –  747-754: Małgorzata Ruchniewicz: Powojenna historiografia polska dotycząca ziemi kłodzkiej. –  755-760: Henryk Samsonowicz: Uniwersytety w Polsce - postulaty i rzeczywistość. –  761-766: Karol Sanojca: Lwowskie władze oświatowe w okresie Drugiej Rzeczypospolitej. –  767-780: Leonard Smołka: O początkach Zgromadzenia Zakonnego Służebniczek. –  781-787: Aleksander Srebrakowski: Targi Północne w Wilnie 1928-1939. –  789-797: Grzegorz Strauchold: O polskie nazewnictwo geograficzne ziem nowych. –  799-807: Adam Suchoński: Wysiedlenia - wypędzenia ludności niemieckiej z terenów przekazanych Polsce na konferencji w Poczdamie w świetle podręczników historii z obu krajów. –  809-814: Wrocławski Marzec z perspektywy KW PZPR. –  815-819: Tomasz Szarota: Ataku na Pawiak 26/27 kwietnia 1943 r. nie było. –  821-834: Bożena Szaynok: Tematyka pod specjalnym nadzorem (manipulacje wokół pogromu kieleckiego). –  835-849: Maciej Szczurowski: Wojsko i polityka. Wybrane aspekty z dziejów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. –  851-859: Krzysztof Szwagrzyk: "Akt oskarżenia zatwierdzam..." Sylwetka prokuratora Filipa Barskiego. –  861-870: Wiesław Śladkowski: Między irredentą a socjalizmem - paryski "Głos Wolny" 1899-1901. –  871-881: Robert Traba: Pamięć zbiorowa - rozważania o "historycznych" możliwościach posługiwania się nowoczesnymi koncepcjami badania pamięci. –  883-894: Lech Trzeciakowski: Polacy wśród elit stolicy Prus - Berlina. –  895-901: Jakub Tyszkiewicz: Wizyta Roberta Kennedy'ego w Polsce w czerwcu 1964 r.. –  903-915: Maria Wanda Wanatowicz: Wieloznaczność pojęcia "Górnoślązak" w latach walki o przynależność polityczną Górnego Śląska po I wojnie światowej. –  917-920: Roman Wapiński: O konsekwencjach specjalizacji. –  921-930: Mieczysław Wojciechowski: Niemiecki Związek Kresów Wschodnich (Hakata) na Pomorzu w 1910 r. Główne kierunki działania, ocena polskich obchodów grunwaldzkich. –  931-937: Joanna Wojdon: Spory i konflikty wewnątrz Kongresu Polonii Amerykańskiej w latach 1944-1988. –  939-946: Witold Wojdyło: Wizja ustroju polityczno-gospodarczego powojennej Polski w projekcjach Komisji Spraw Ustrojowych Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie (1939-1945). –  947-957: Tomasz Wolsza: Józef Stalin w utworach satyrycznych polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii (1945-1953). –  959-978: Jan Żaryn: "Taniec na linie, nad przepaścią" - niezwykły marsz Brygady Świętokrzyskiej, czyli drogi i bezdroża polskiej polityki niepodległościowej
Copyright IH PAN/PBB Kraków
OPAC [Recherche Herder-Bibliothek] [KVK-Recherche des Titels]
 

Anderes Ausgabeformat

Ausgabeformat
Standardanzeige
ISBD
Allegro-Internformat (a.cfg)