(1/2)
25 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Sachschlagwort:
kultura  

[Hilfe]
  /
1 "Kulturní boj" v nástupnických státech Rakousko-Uherska po roce / Trapl, Miloš (1935-) 2007
2 Mittelalterliche Schriftkultur im Pressburger Kollegiatkapitel / Šedivý, Juraj 2007
3 Historik kultúry Matej Holko ml. (1757-1832) : (K 250. výročiu narodenia.) / Eliáš, Michal 2007
4 Slovensko a kultúra / Lajčiak, Ján 2007
5 Vplyv Csákyovcov na duchovnú a hmotnú kultúru ĺudu na Spiši / Olejník, Ján 2007
6 Cyrilské a latinské písomnosti byzantskej tradície v kontexte kultúrneho i náboženského pluralizmu v regióne pod Karpatmi / Žeňuch, Peter 2007
7 Laco Novomeský kultúrny politik, politik v kultúre / Pekník, Miroslav [Hrsg.] 2006
8 Ladislav Novomeský v slovenskom kultúrnom kontexte po roku 1945 / Londáková, Elena 2006
9 Podiel odborov Českoslovanskej jednoty na rozvíjaníčesko-slovenských kultúrnych vzťahov / Jurčišinová, Nadežda 2006
10 Kultúrna a spolková činnosť v Poprade v medzivojnovom období / Zmátlo, Peter 2006
11 Hudobné školstvo a nonartificiálna hudobná kultúra na dolnejOrave / Hencovská, Judita 2006
12 Ladislav Mňačko. Prvý raz šéfredaktorom Kultúrneho života / Leikert, Jozef 2006
13 Kultúrna situácia v Rimavskej Sobote v období dualizmu / Boršošová, Henrieta 2006
14 Vývojové determinanty rozvoja hudobnej kultúry v Banskej Bystriciv druhej polovici 20. storočia / Červená, Ľudmila 2006
15 Prešov na prelome stredoveku a novoveku. Príspevok k dejinám duchovnej a hmotnej kultúry / Domenová, Marcela 2005
16 Politics and Culture in the Age of Joseph II / Szabo, Franz A. J. [Hrsg.] 2005
17 Slovenská kultúra v rokoch 1849-1918 / Magdolenová, Amna 2005
18 Malý lexikón kultúrnych pamiatok. Slovenská republika / Válek, Igor 2004
19 Druhá republika 1938-1939. Svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním životě / Gebhart, Jan (1945-) 2004
20 K problematike spracovania kultúrnych dejín v regionálnom rozmere (na príklade historického Spiša) / Zmátlo, Peter 2004
...