Ausschnitt aus dem Register Sachschlagwörter

1601 vaeljaraendamine
1 vaeljaraendamine #
1 vaeljaraendamine |-> migratsioonid
1 vaeljaraendamine |-> sisseraendamine
10 vaen, tueli
1 vaen, tueli #
9 vaervained
1 vaervained #
128 vaesus
1 vaesus #
1 vaesus |-> obdachlosigkeit
259 vaezenstvo
1 vaezenstvo #
344 vaezni
1 vaezni #