Ausschnitt aus dem Register Namen von Personen

2 koerber, eduard philipp (1770-1850) #
1 koerber, eduard philipp (1770-1850) ##
3 koerber, ernest von (1850-1919) #
1 koerber, ernest von (1850-1919) ##
36 koerber, esther-beate
1 koerber, franz heinrich
4 koerber, hans joachim /von
1 koerber, hans joachim von
1 koerber, juergen
1 koerber, lenka /von
1 koerber, mart
2 koerber, martin
2 koerber, nordewin von diest- -> diest-koerber, nordewin von
1 koerber, pavel
1 koerber, thomas