Lista z indeksu: Klasyfikacja

65 11.11 = Historia kultury :: Architektura i urbanistyka
1 11.11,1695
1 11.11,1748
1 11.11,1749
1 11.11,1750
1 11.11,1751
1 11.11,1752
1 11.11,1823
1 11.11,1826
1 11.11,1829
1 11.11,1841
1 11.11,1842
1 11.11,1843
1 11.11,1846
2 11.11,1850