Ausschnitt aus dem Register Sachgruppen (Systematik)

18 11.14 = Kulturgeschichte :: Geschichtskultur (Denkmäler, Jubiläen, Geschichtsvereine)
1 11.14,1781
1 11.14,1803
1 11.14,1807
1 11.14,1836
2 11.14,1843
1 11.14,1844
2 11.14,1846
1 11.14,1847
1 11.14,1854
1 11.14,1856
1 11.14,1859
1 11.14,1863
1 11.14,1865
1 11.14,1867