Ausschnitt aus dem Register Sachgruppen (Systematik)

3 12.03.forstreuter, kurt (1897-1979) = Familien- und Personengeschichte :: Personen
1 12.03.forstreuter, martin (1675-1759)
1 12.03.fortuna, marian (1950-2006)
1 12.03.fouque, heinrich august de la motte (1698-1774)
1 12.03.fournier, august (1871-1920)
1 12.03.fox, pawel (1874-1961)
1 12.03.frackiewicz, henryk (1912-2001)
1 12.03.frackiewicz-blank,salomea maria
1 12.03.frackowiak, andrzej (1940-2001)
1 12.03.frackowiak, czeslaw (-2002)
1 12.03.frackowiak, grzegorz (1911-1943)
1 12.03.frackowiak, halina (1947-)
1 12.03.frackowiak, leszek
1 12.03.frackowiak, teodor (1907-)
1 12.03.frackowiak, wladyslaw (1908-1987)