Ausschnitt aus dem Register Sachschlagwörter

459 autobiographien
1 autobiographien #
459 autobiographies
1 autobiographies #
1 autobusse -> verkehrsmittel, oeffentliche
1 autobusy -> dopravne prostriedky, verejne
1 autobusy -> komunikacja miejska
105 autochthone (1945-)
1 autochthone (1945-) #
105 autochtonai (1945-)
1 autochtonai (1945-) #
105 autochtones in poland (1945-)
1 autochtones in poland (1945-) #
105 autochtoni (1945-)
1 autochtoni (1945-) #