Ausschnitt aus dem Register Sachschlagwörter

1009 ikonographie
1 ikonographie #
67 ikonok
1 ikonok #
1 ikonoklasmus -> bilderstreit
1 ikonoklasmus -> obrazoborectvi
1 ikonoklazm -> obrazoburstwo
32 ikonoklazmas
1 ikonoklazmas #
1 ikonoklazmus -> obrazoborectvo
3 ikonologie
67 ikonos
1 ikonos #
67 ikony
1 ikony #