(1/2)
33 Treffer zu Ihren Suchbegriffen
Autor, Person:
Srebrakowski, Aleksander  

[Hilfe]
/
1 Wrocław na litewskie millenium. Materiały z uroczystej konferencji z okazji 1000-lecia udokumentowania nazwy Litwa / Srebrakowski, Aleksander [Hrsg.] 2010
2 Wilnianie na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej (komunikat) / Srebrakowski, Aleksander 2006
3 Sprawa Wacławskiego. Przyczynek do historii relacji polsko-żydowskich na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie / Srebrakowski, Aleksander 2005/2006
4 [Rezension] - Między wolnością a zniewoleniem: prasa w języku polskim na Litwie w okresie od września 1939 do 1964 roku / Szostakowski, Józef [2004]
5 Struktura narodowościowa Kresów Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1931-1939 / Srebrakowski, Aleksander 2004
6 Zmiany składu narodowościowego w części Wileńszczyzny wcielonej do Litwy w okresie II wojny światowej / Srebrakowski, Aleksander 2004
7 Masowe deportacje ludności w Związku Radzieckim / Ciesielski, Stanisław 2004
8 Targi Północne w Wilnie 1928-1939 / Srebrakowski, Aleksander 2004
9 [Rezension] - Polacy w Litewskiej SRR 1944-1989 / Srebrakowski, Aleksander [2003]
10 Masowe deportacje ludności w Związku Radzieckim / Ciesielski, Stanisław 2003
11 Rozwój polskojęzycznej prasy na terenie Litwy po 1944 roku / Srebrakowski, Aleksander 2002
12 Polacy w Litewskiej SRR 1944-1989 / Srebrakowski, Aleksander 2002
13 Masowe deportacje radzieckie / Ciesielski, Stanisław (3) (1954-) 2002
14 Studenci Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w świetle danych statystycznych / Srebrakowski, Aleksander 2002
15 Masowe deportacje ludności w Związku Radzieckimj / Ciesielski, Stanisław 2002
16 Polacy w Litewskiej SRR 1944-1989 / Srebrakowski, Aleksander 2001
17 Konflikt polsko-litewski na tle wydarzeń 1920 roku: reakcje i opinie na łamach litewskiej prasy wileńskiej / Srebrakowski, Aleksander 2001
18 [Rezension] - Wileńskie środy literackie (1927-1939) / Hernik Spalińska, Jagoda [2000]
19 Przesiedlenie ludności z Litwy do Polski w latach 1944-1947 / Ciesielski, Stanisław 2000
20 [Rezension] - Polacy w Republice Litewskiej 1918-1940 / Krajewski, Zenon [1999]
...