(1/2)
29 znalezionych rekordów
Autor, osoba:
Teterycz-Puzio, Agnieszka  

[Pomoc]
/
1 Na rozstajnych drogach. Mazowsze a Małopolska w latach 1138-1313 / Teterycz-Puzio, Agnieszka 2012
2 Die kleinpolnischen und masowischen Großen und die Politik ihrer Herzöge in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts / Teterycz-Puzio, Agnieszka 2012
3 Książęta mazowieccy wobec państwa litewskiego w XIII wieku - walka czy współpraca? / Teterycz-Puzio, Agnieszka 2010
4 Henryk Sandomierski (1126/1133-18.10.1166) / Teterycz-Puzio, Agnieszka 2009
5 Formularz i pieczęć. Przyczynek do badań nad pozycją możnowładztwa w XIII wieku / Teterycz-Puzio, Agnieszka 2009
6 Polityka Konrada Mazowieckiego wobec możnowładztwa / Teterycz-Puzio, Agnieszka 2009
7 [Recenzja] - Społeczeństwo wielkopolskie w procesie kształtowania tożsamości regionalnej (1202-1314) / Tanaś, Karol 2008 [2009]
8 Kilka uwag o działalności politycznej księżnych krakowskich w okresie rozbicia dzielnicowego / Teterycz-Puzio, Agnieszka 2008
9 [Recenzja] - Monarchia i możni wobec Kościoła w Polsce do początku XIII wieku / Dobosz, Józef [2006]
10 Status dzielnicy krakowsko-sandomierskiej w XIII wieku (ducatus, terra, provincia, dominium territorium, districtus, castelania) / Teterycz-Puzio, Agnieszka 2006
11 Wyprawa księcia Henryka Sandomierskiego do Palestyny / Teterycz-Puzio, Agnieszka 2006
12 Zdrowotność ludności ziem polskich w XI-XIII w. w świetle średniowiecznych źródeł narracyjnych (stan zdrowia, choroby, sposoby leczenia) / Teterycz-Puzio, Agnieszka 2006
13 Pieczęcie konne możnowładztwa polskiego w XIII wieku / Teterycz-Puzio, Agnieszka 2006
14 [Recenzja] - Rycerstwo ziemi sandomierskiej. Podstawy kształtowania się rycerstwa sandomierskiego do połowy XIII wieku / Giergiel, Tomisław [2005]
15 Mazowsze w ustroju Polski piastowskiej (do końca XIII wieku) / Teterycz-Puzio, Agnieszka 2005
16 Między Wisłą a Pilicą w XII-XIII wieku. Jeszcze o przynależności politycznej i administracyjnej północnej części międzyrzecza Wisły i Pilicy / Teterycz-Puzio, Agnieszka 2005
17 Zjazdy książąt oraz możnych małopolskich i mazowieckich w I połowie XIII w. (Ze stosunków małopolsko-mazowieckich) / Teterycz-Puzio, Agnieszka 2005
18 [Recenzja] - Zapomniani krzyżowcy. Polska wobec ruchu krucjatowego w XII-XIII wieku / Gładysz, Mikołaj [2004]
19 Status dzielnicy mazowieckiej w świetle źródeł narracyjnych / Teterycz-Puzio, Agnieszka 2004
20 Zamachy stanu w Małopolsce w okresie rozbicia dzielnicowego / Teterycz-Puzio, Agnieszka 2004
...